DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Wsparcie w procesie inwestycyjnym,
oferujące szereg analiz, w szczególności przedsięwzięć mających znaczący
lub potencjalnie znaczący wpływ na środowisko.

Potrzebujesz pomocy w projekcie?

Centrum Inżynierii Środowiska GIG

GIG, z pełną świadomością wpływu technologii przemysłowych na środowisko naturalne – nasze największe wspólne dobro – inicjuje i prowadzi liczne badania i proekologiczne projekty naukowe. W sferze inżynierii środowiska powstają tu rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne wspomagające kształtowanie środowiska dogodnego dla życia człowieka, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Centrum Inżynierii Środowiska GIG to interdyscyplinarny zespół specjalistycznych laboratoriów realizujących prace w zakresie nowych technologii, które mają ograniczać skutki oddziaływania człowieka na środowisko. Badania obejmują praktycznie wszystkie czynniki mające wpływ na jego jakość: od oceny stanu powietrza, gleby, wód, analizy ścieków i osadów, poprzez monitoring zdegradowanych terenów poprzemysłowych, aż po badania produktów rolnych i spożywczych.

GIG oferuje

Specjalizujemy się w pracach dotyczących uzyskania decyzji o środowiskowych warunkujących uzyskanie:

  • decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne składowanie odpadów – udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
  • pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
Poznaj nasz proces działania
Pobierz ofertę w PDF