Decyzje środowiskowe

GIG oferuje wsparcie w procesie inwestycyjnym, oferując szereg analiz, w szczególności przedsięwzięć mających znaczący lub potencjalnie znaczący wpływ na środowisko.

Działając zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami, (Ustawa OOS) oferujemy usługi w zakresie przygotowania dokumentacji oraz współpracy w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących:

 • zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

wyszczególnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz.U 2019, poz. 1839.

Oferta GIG obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU) zarówno od momentu planowania inwestycji po etap przygotowania inwestycji pod względem administracyjnym, w tym pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • analiz inwestycji pod kątem kwalifikacji przedsięwzięcia (konieczności uzyskania DoŚU)
 • analiz lokalizacji inwestycji pod kątem ryzyk środowiskowych
 • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)
 • konsultacji społecznych
 • wsparcia w procesie administracyjnym
Przykładowa mapa będąca częścią badań
rozklad-siarczanow-w-wodach-podziemnych-min
Przykładowa mapa będąca częścią badań

Specjalizujemy się w pracach dotyczących uzyskania decyzji o środowiskowych warunkujących uzyskanie:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne składowanie odpadów – udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
 • pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Posiadamy również duże doświadczenie w sporządzaniu wniosków o wydanie decyzji udzielających lub zmieniających pozwolenia zintegrowane wraz z wykonaniem Raportów początkowych lub Informacji o braku konieczności sporządzania raportu początkowego.

Doświadczenie

Akustyka

 • Badania obciążenia terenów, o znacznych rozmiarach, oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego i/lub przemysłowego.
  Wykonanie pomiarów metodą bezpośrednią lub obliczeniową. Bezpośrednie pomiary wykonane metodą próbkowania lub w sposób ciągły w zcasie odniesienia T. Usługa objęta jest zakresem akredytacji PCA (AB005).
 • Wykonywanie komputerowych map akustycznych z zastosowaniem techniki GIS i GPS.
  Wykonanie mapy akustycznej oddziaływania zakładów przemysłowych na środowisko, gdy niemożliwe jest wykonanie badań hałasu metodą bezpośrednią. Wykonanie map akustycznych hałasu drogowego. Usługa objęta jest zakresem akredytacji PCA (AB005).
 • Wykonywanie OOS obiektów przemysłowych, tras komunikacyjnych, obiektów gospodarki komunalnej i innych w zakresie zagrożeń wibroakustycznych.
  Wykonanie oddziaływania obiektów na środowisko w zakresie zagrożeń wibroakustycznych. Wynonanie analiz porealizacyjnych. Usługa objęta jest zakresem akredytacji PCA (AB005).
 • Badania w warunkach „in situ” skuteczności ekranowania na terenach chronionych ekranami akustycznymi oraz projektowanie ekranów akustycznych.
  Wykonanie badań i ocena skuteczności ekranów akustycznych. Usługa objęta jest zakresem akredytacji PCA (AB005).
 • Oddziaływanie na środowisko zakładów przemysłowych. • wyznaczenie wartości równoważnego poziomu dźwięku A metodą pomiarową lub obliczeniową.
  Wykonanie badań i oceny oddziaływania hałasu na środowisko z zakładów przemysłowych. Usługa objęta jest zakresem akredytacji PCA (AB005).

Drgania

 • Badania oraz ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach zgodnie z normą PN-B-02171:2017.
  Wykonanie badań i oceny utraty komfortu drganiowego spowodowanego wpływem drgań od źródeł zewnętrznych i wewnątrz budynków. Usługa objęta jest zakresem akredytacji PCA (AB005).
 • Badania oraz ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki zgodnie z normą PN-B-02170:2016.
  Wykonanie badań i oceny szkodliwości drgań oddziaływujących na konstrukcję budynków. Usługa objęta jest zakresem akredytacji PCA (AB005).

Kopaliny

 • Raport oddziaływania na środowisko.
  Sporządzane w przypadku gdy Karta informacyjna Przedsięwzięcia jest niewystaczająca. Usługa polegająca na sporządzeniu „Raportu” w raz obsługą merytoryczną na etapie składania dokumentacji we właściwej instytucji. Usługa wykonywana na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.
  Usługa polegająca na sporządzeniu KIP w raz obsługą merytoryczną na etapie składania dokumentacji we właściwej instytucji. Usługa wykonywana na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwiających wystąpienie przez kopalnię o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego wykonanie i eksploatację urządzenia do przerzutu wód z rzeki Bierawki do zlewni W-11.
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z postępowaniem administracyjnym.
  Opracowanie dokumentacji umożliwiającej wystąpienie przez kopalnię o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego wykonanie i eksploatację urządzenia do przerzutu wód z rzeki Bierawki do zalewiska W-11, w tym: sporządzenie raportu i wniosku, nadzór do czasu wydania decyzji zgodnie ze złożoną ofertą.

Odpady

 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z postępowaniem administracyjnym.
  Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji granulatów nawozowych z ustabilizowanych osadów ściekowych wraz z poprawą efektywności energetycznej w Zakładzie Ochrony Wód „RUPTAWA”.

Powietrze

 • Ocena wpływu instalacji na powietrze – etapy:Wstepna analiza wpływu inwestycji, modernizacji instalacji, zmiany zakresu działalności na powietrze.
  W przypadku emisji zorganizowanej – ustalenie takich danych i parametrów jak: wysokość emitora, średnica ew. przekrój, prędkość gazów wylotowych, rodzaj wylotu – otwarty, boczny, zadaszony, temperatura gazów lub spalin, czas pracy, emitowane zanieczyszczenia.
 • Uzyskanie i przygotowanie danych ogólnych.
  Pozyskanie aktualnych map z lokalizacją i granicami terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny, obliczenie aerodynamicznej szorstkości terenu w zasięgu 50 krotnej wysokości najwyższego emitora i sprawdzenie występowania budynków mieszkalnych i użyteczności p. w zasięgu 10 krotnej wysokości najwyższego emitora.
 • Uzyskanie i przygotowanie danych technologicznych.
  Analiza danych z pomiarów emisji zorganizowanej – jeżeli są dostępne, ustalenie wariantów funkcjonowania instalacji i urządzeń, ustalenie równoczesności pracy emitorów i źródeł, występowania i liczby okresów obliczeniowych.
 • Uzyskanie i przygotowanie danych technologicznych, obliczenia emisji niezorganizowanej.
  Wykorzystanie modułów lub podprogramów programu obliczeniowego do modelowania – OPERAT FB wersja profesjonalna do obliczeń emisji z dróg – pojazdów, parkingów – samochodów, placów składowych i materiałowych – maszyn roboczych, hałd i zwałowisk.
 • Obliczenia modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu – obliczenia stanu jakości powietrza dla wszystkich zanieczyszczeń z uwzględnieniem referencyjnych metod modelowania.
  Wykonanie obliczeń na podstawie przygotowanych danych, w tym ew. na wysokościach kondygnacji sąsiednich budynków, przedstawienie ich w postaci tabelarycznej i graficznej – jako izolinie stężeń maksymalnych i średniorocznych na podkładach mapowych, omówienie wyników i ocena wpływu na powietrze.
 • Prace inne i pomocnicze w zakresie powietrza.
  Analiza i omówienie technik BAT. Najlepszych dostępnych technik oraz konkluzji BAT, sprawdzenie i omówienie występowania wartości dopuszczalnych emisji (stężeń) BAT-AEL, sprawdzenie występowania standardów emisyjnych, obliczenia bilansu LZO.

Woda

 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Opracowanie materiałów do wniosku dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Projektu „Gospodarka wodna w Chrzanowie – etap II.
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia: „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze, po likwidacji ujęcia wody w kopalni ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie”
 • Ocena potencjalnego wpływu projektu na wybrane elementy środowiska.
  Ocena potencjalnego wpływu zamierzonej eksploatacji górniczej w rejonie Siersza – Misiury na wybrane elementy środowiska, w tym na zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych „Lech”.
 • Ocena potencjalnego wpływu projektu na wybrane elementy środowiska.
  Ekspertyza wpływu planowanej inwestycji na środowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemne) dla potrzeb sporządzenia Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko dla budowy fabryki felg aluminiowych w Kielcach.
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z postępowaniem administracyjnym.
  Wykonanie aktualizacji projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa. Przebudowa sieci kanalizacyjnej” (nr sprawy 461800625) – Pozwolenie na budowę
 • Ocena potencjalnego wpływu projektu na wybrane elementy środowiska.
  Ekspertyza wpływu planowanej instalacji na środowisko wodne dla potrzeb sporządzenia Raportu oddziaływania na środowisko eksploatacji złoża piasku ze złoża Bór Wschód dla Obszarów Górniczych Bór Wschód.
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z postępowaniem administracyjnym.
  Opracowanie dokumentacji zawierającej analizę technologiczną pracy i koncepcję oczyszczalni ścieków w Żorach ukierunkowaną na optymalizację procesu usuwania związków biogennych, poprawę bilansu energetycznego oraz obniżenia kosztów eksploatacji.
 • Ocena potencjalnego wpływu projektu na wybrane elementy środowiska, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z postępowaniem administracyjnym.
  Koncepcja funkcjonowania systemu odbioru i oczyszczania ścieków na obszarze gminy Zbrosławice.

Zaufali nam

 • TAURON Wydobycie S.A.
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A.
 • Brzezinka Sp. z o.o. SKA Warszawa
 • Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
 • Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.
 • Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 • Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o.
 • Global Mineral Prospects Sp. z o.o.
 • CTL Maczki-Bór S.A.
 • CORE Sp. z o.o.
 • PWiK Żory
 • PWiK Olkusz
 • RPWiK Chrzanów
 • JZWiK Jastrzębie
 • UG Zbrosławice
Napisz w czym możemy Ci pomóc
Pobierz ofertę w PDF