Jak działamy

Dla Inwestorów z branży wydobywczej (sektora państwowego i prywatnego) uzyskaliśmy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kopaliny zarówno ze złoża podziemnego, jak i odkrywkowego. Decyzje te były elementem wniosku o koncesją wydobywczą.

Przedmiotem naszej pracy było:

  • przeprowadzenie analizy inwestycji pod kątem kwalifikacji przedsięwzięcia,
  • wykonanie koniecznych analiz środowiskowych,
  • opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko lub Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
  • udział w procesie administracyjnym uzyskiwania decyzji (procedura oceny oddziaływania na środowisko).

Przeprowadzono analizę wpływy przedsięwzięcia (inwestycji) związane z oddziaływaniem na:

  • wody powierzchniowe i podziemne,
  • przyrodę, w tym tereny przyrodniczo cenne takie jak obszary Natura 2000, rezerwaty i obszary chronionego krajobrazu,
  • powierzchnię ziemi związane z przekształceniem terenu,
  • powietrze atmosferyczne.

Przeanalizowano oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia (inwestycji) na obszary chronione pod względem akustycznym, wpływ za zabytki i inne obiekty chronione, zaprojektowano sposób monitorowania jakości środowiska na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia.

Case Study

Decyzja środowiskowa w związku z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów

Przedsięwzięcie:
Przetwarzanie odpadów polegające na odzysku w instalacji – węzeł separacji żużla.
Inwestor:
Spółka akcyjna z branży gospodarki odpadami.
Charakterystyka przedsięwzięcia:
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pochodzących z procesów spalania lub współspalania paliw z odpadów oraz z termicznego przekształcania opadów. Metoda odzysku opiera się na wydzielaniu z żużli i popiołów paleniskowych materiałów ferromagnetycznych, koncentratów metali kolorowych oraz materiałów mineralnych. Węzeł separacji żużla składa się z mobilnego przesiewacza, mobilnego separatora wyposażonego w separatory magnetyczne i wiroprądowe oraz ładowarkę kołową i dźwig samojezdny.
Podstawa prawna:
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach było wymagane w związku z tym, że realizacja przedsięwzięcia wiązała się z koniecznością uzyskania decyzji o której mowa w art.72 ust.1 pkt. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – tj. zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w §3 ust. 1 pkt 82 ww. rozporządzenia jako instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów.
Zakres usługi:
– Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
– Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach
– Pełnienie funkcji pełnomocnika w inwestora w postępowaniu administracyjnym
– Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach

Decyzja środowiskowa w związku z pozwoleniem na budowę

Przedsięwzięcie:
Budowa hali produkcyjnej karmy dla psów wraz z częścią biurowo-handlowo-socjalną oraz niezbędną infrastrukturą.
Inwestor:
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z branży przetwórstwa rolno-spożywczego.
Charakterystyka przedsięwzięcia:
Przedmiotem inwestycji była budowa zakładu produkcji surowej karmy mięsnej dla zwierząt na bazie mięsa mrożonego. Budynek zakładu składa się z hali produkcyjnej, hali magazynowej, części socjalnej i biurowej. Technologia produkcji karmy w ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada produkcję karmy mięsnej w następujących wydzielonych etapach: dostawa i magazynowanie surowca, produkcja i pakowanie karmy, magazynowanie i odbiór produktu. W procesie produkcyjnym wykorzystywane są następujące urządzenia: rozdrabniacz bloków mrożonych, gilotyna, piła, rozdrabniarka, mieszałka, kostkarka, automat paczkujący, zgrzewarka VAC, waga, wieloczęstotliwościowy wykrywacz metalu. Cały cykl produkcyjny odbywa się bez rozmrażania surowca, w pojemnikach, które są myte przez odpowiednią maszynę. Hala produkcyjna oraz urządzenia myte są okresowo przy użyciu odpowiednich urządzeń czyszczących.
Podstawa prawna:
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach było wymagane w związku z tym, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji, o której mowa w art.72 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – tj. decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w §3 ust. 1 pkt 93 ww. rozporządzenia jako instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, oraz w §3 ust. 1 pkt 99 ww. rozporządzenia jako instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub produktów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok.
Zakres usługi:
– Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
– Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach
– Doradztwo prawno-techniczne w postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach

Decyzja udzielająca pozwolenia zintegrowanego wraz z wykonaniem raportu początkowego

Przedsięwzięcie:
Budowa dużego składowiska odpadów przemysłowych w tym odpadów niebezpiecznych.
Inwestor:
Duża spółka skarbu państwa z branży górniczo-hutniczej.
Charakterystyka przedsięwzięcia:
Przedmiotem wniosku było wydanie pozwolenia zintegrowanego dla budowanej instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną częścią do składowania odpadów niebezpiecznych, o zdolności składowania wynoszącej 800 Mg/dobę i pojemności około 1 mln Mg. Podczas eksploatacji składowiska na jego terenie prowadzony będzie również odzysk odpadów polegający na wykorzystaniu odpadowego żużla, będącego odpadem obojętnym, w zastępstwie materiałów naturalnych do wykonania warstw izolacyjnych na odpadach. Odzysk odpadów na terenie składowiska przewidziany jest również podczas jego zamykania i rekultywacji.
Obiekt będzie składowiskiem nadpoziomowym, wybudowanym w postaci dwóch oddzielnych, otoczonych wałem ziemnym części, z których jedna służyła będzie
do składowania odpadów niebezpiecznych, a druga do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Części składowiska wyposażone zostaną w oddzielną izolację
i oddzielne systemy zbierania odcieków, eliminujące przedostawanie się odpadów
i odcieków do gruntu i wód gruntowych.
Podstawa prawna:
Obiekt, którego dotyczył wniosek jest składowiskiem odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne i obojętne w wydzieloną częścią do składowania odpadów niebezpiecznych, o zdolności przyjmowania powyżej 10 Mg/dobę oraz pojemności przekraczającej 25000 Mg. W związku z powyższym, zgodnie z punktem 5, podpunkt 4, rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, instalacja takiego składowiska zalicza się do instalacji mogących powodować znacznie zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, a jej prowadzenie, zgodnie z art. 201, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Załącznikiem wymaganym do wniosku był Raport początkowy opracowany zgodnie z następującymi przepisami i wytycznych:
– art. 208, p.4. ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627, tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219),
– komunikatu komisji zawierającego Wskazówki Komisji Europejskiej dotyczące opracowywania sprawozdań bazowych na podstawie art. 22 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (2014/C 136/03),
– poradnika dotyczącego analizy możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami stwarzającymi ryzyko. Ministerstwo Środowiska, EMAS.
Zakres usługi:
– Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
– Wykonanie Raportu początkowego (weryfikacja wykazu substancji stwarzających zagrożenie, ocena ryzyka, zaprojektowanie i przeprowadzenie prac terenowych i badań laboratoryjnych, sformułowanie jednoznacznych wniosków),
– Doradztwo prawno-techniczne w postępowaniu ws. wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego.

Napisz w czym możemy Ci pomóc