Dlaczego my

Ponad 95-letnie doświadczenie, ok. 500-osobowy zespół, w tym naukowców i badaczy, 18 nowoczesnych – wyposażonych w unikatowe stanowiska pomiarowe – laboratoriów badawczych i wzorcujących, akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji, oraz jedyna w Europie kopalnia doświadczalna „Barbara”. Tak, w największym skrócie, prezentuje się obecnie potencjał Głównego Instytutu Górnictwa, pozwalający podejmować najbardziej ambitne projekty, dając jednocześnie gwarancję ich rzetelnej realizacji oraz skutecznej komercjalizacji. Zespoły badawcze Instytutu wykonują w ciągu roku około 100 zadań statutowych, 60 projektów oraz 4000 prac badawczo-usługowych.

GIG, z pełną świadomością wpływu technologii przemysłowych na środowisko naturalne – nasze największe wspólne dobro – inicjuje i prowadzi liczne badania i proekologiczne projekty naukowe. W sferze inżynierii środowiska powstają tu rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne wspomagające kształtowanie środowiska dogodnego dla życia człowieka, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Centrum Inżynierii Środowiska GIG to interdyscyplinarny zespół specjalistycznych laboratoriów realizujących prace w zakresie nowych technologii, które mają ograniczać skutki oddziaływania człowieka na środowisko. Badania obejmują praktycznie wszystkie czynniki mające wpływ na jego jakość: od oceny stanu powietrza, gleby, wód, analizy ścieków i osadów, poprzez monitoring zdegradowanych terenów poprzemysłowych, aż po badania produktów rolnych i spożywczych.

Nasz zespół

Pracownia Analiz Ekologicznych

Doświadczony zespół konsultantów oraz specjalistów próbkobiorców (akredytowane pomiary terenowe i próbobranie gleb, gruntów, wód i odpadów -235 kodów)

 • Posiadane zaplecze laboratoryjne i technologiczne : mobilne zestawy urządzeń do pomiarów terenowych, laboratoryjnych i technologicznych (wiertnica samochodowa, próbniki do gleb, szlamów, osadów dennych, samplery i analizatory osadu czynnego, pompy do pobierania próbek wód podziemnych, pomiarów hałasu i inn.), drony do prac kartograficznych i wybranych analiz środowiskowych),
 • Realizacja opracowań z zakresu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej w oparciu o specjalistów z GIG lub we współpracy ze sprawdzonymi podwykonawcami.
 • Obsługiwane branże: wydobywcza (kopalnie węgla kamiennego, miedzi, rud cynku i ołowiu), hutnicza, samochodowa, chemiczna, samorządowa (przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne),
 • Spełnienie określonych oczekiwań/obowiązków

Zakład Ochrony Wód

Doświadczeni eksperci z branży inżynierii środowiska z bardzo dobrą znajomością regionalnych uwarunkowań, obowiązującego krajowego prawodawstwa oraz praktycznym podejściem do zastosowania innowacyjnych technologii w branży wodno-ściekowej i osadowej. Wiedza i doświadczenie systematycznie poszerzana jest w ramach współpracy z partnerami biznesowymi oraz podczas realizacji szeregu projektów badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy z partnerami zagranicznymi.

 • Wykonane usługi/ekspertyzy (11 usług w latach 2013-2021)
 • Posiadane zaplecze laboratoryjne i technologiczne (mobilne zestawy urządzeń do pomiarów terenowych, laboratoryjnych i technologicznych (samplery, analizator osadu czynnego Bioscope, Respirometr Strathtox), drony do prac kartograficznych i wybranych analiz środowiskowych)
 • Doświadczeni eksperci z branży inżynierii środowiska z bardzo dobrą znajomością regionalnych uwarunkowań, obowiązującego krajowego prawodawstwa oraz praktycznym podejściem do zastosowania innowacyjnych technologii w branży wodno-ściekowej i osadowej. Wiedza i doświadczenie systematycznie poszerzana jest w ramach współpracy z partnerami biznesowymi oraz podczas realizacji szeregu projektów badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy z partnerami zagranicznymi

Laboratorium ochrony powietrza

 • Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza
 • Opracowywanie wniosków o wprowadzenie pyłółw i gazów do powietrza w celu uzyskania decyzji oraz oceny oddziaływania na środowisko urządzeń i instalacji, szczególnie w zakresie wpływu na powietrze atmosferyczne
 • Badania stężeń włókien azbestu w powietrzu – środowisku na stanowiskach pracy
 • Badania czynników szkodliwych w środowisku pracy

Laboratorium Akustyki Technicznej

 • Badania obciążenia terenów, o znacznych rozmiarach, oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego i/lub przemysłowego,
 • Wykonywanie komputerowych map akustycznych z zastosowaniem techniki GIS i GPS,
 • Wykonywanie OOS obiektów przemysłowych, tras komunikacyjnych, obiektów gospodarki komunalnej i innych w zakresie zagrożeń wibroakustycznych (wizualizacja wyników w postaci map komputerowych),
 • Opracowywanie prognoz wibroakustycznych dla inwestycji i obiektów modernizowanych w różnych fazach realizacji,
 • Projektowanie drogowych ekranów akustycznych,
 • Badania w warunkach „in situ” skuteczności ekranowania na terenach chronionych ekranami akustycznymi,
 • Badania stanu oddziaływania na ludzi przebywających w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i innych hałasu pochodzącego ze źródeł zlokalizowanych w tych budynkach, jak i poza nimi.
Napisz w czym możemy Ci pomóc